Tisdag 29 september

Informationsmöte för att sätta sitt barn i kö till skolan

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS!

Tid: 17.30 - 19.00

Adress: Björkhagsplan 5-9

121 53 Johanneshov

Mer info under fliken-->KÖANMÄLAN OCH BLANKETTER-->KÖANMÄLAN

Vecka 44

HÖSTLOV

Måndag 26/10 - Fredag 30/10

Tisdag 24 november

Informationsmöte för att sätta sitt barn i kö till skolan

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS!

Tid: 17.30 - 19.00

Adress: Björkhagsplan 5-9

121 53 Johanneshov

Mer info under fliken-->KÖANMÄLAN OCH BLANKETTER-->KÖANMÄLAN

Fredag 18 december

JULAVSLUTNING

Måndag 11 januari 2021

VÅRTERMINSSTART

Vecka 9, 2021

Måndag 1/3 - Fredag 5/3

SPORTLOV

Onsdag 10 mars 2021

LOVDAG

Planeringsdag för lärarna

Vecka 14 - 2021

PÅSKLOV

Tisdag 6/4 - Fredag 9/4, 2021

Torsdag 13 maj - Fredag 14 maj, 2021

LOVDAGAR

Kristi Himmelsfärd

Torsdag 10 juni 2021

SOMMARAVSLUTNING!

SPECIALUNDERVISNING KULTURSKOLAN RAKETEN

BESÖK AV CARL PHILIP

Tillsammans med undervisande pedagoger bedömer och kartlägger Raketens speciallärare, utifrån standardiserade test och observationer var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Extrastöd erbjuds elever utanför ordinarie undervisning av undervisande pedagoger som kontinuerligt får handledning av specialläraren. Förutom handledning utför specialläraren pedagogiska läs- och skrivutredningar, deltar på föräldrasamtal, arbetar med en- till- en undervisning, och mindre elevgrupper.

Förskoleklassen
Förskoleklassens arbetar medvetet med språklekar och fonologisk medvetenhet. För att upptäcka elever som behöver extra ljudträning genomför specialläraren i samarbete med förskolelärarna klassrumsobservationer. Under vårterminen får de elever som behöver extra fonologisk ljudträning, koppling av fonem-grafem (ljud-bokstav) extraträning på fritidstid. I slutet av vårterminen genomförs en screening av fonologisk medvetenhet. De elever som kan behöva en extraskjuts innan årskurs 1 får under sommaren arbeta med Raketens eget föräldramaterial.

Åk 1-3
Alla elever som identifierats med stödbehov i förskoleklassen erbjuds inför årskurs 1 extraträning på morgontid (fritidstid) efter behov, enskild ”en-till-en” träning eller träning i mindre grupp. Träningen läggs upp i pass om ca 4-5 veckor, därefter följer utvärdering och vid behov revidering av det pedagogiska programmet och någon veckas vila innan nästa intensivperiod tar vid.

På våren i årskurs 1 genomförs screeningen ”läsettan”. Där framgår vilka elever som behöver fortsätta med extraträning och få extra sommarläxa för att inte tappa taget.Klassläraren identifierar även de elever som inte kommer överens med siffror. De erbjuds extraträning i liten matematikgrupp. Träningen planeras på samma sätt som lästräningen.
I årskurs 1-3  genomförs även Skolverkets bedömningsstöd i svenska/matematik.

De elever som trots idoga insatser under lågstadiet inte utvecklas i den takt de borde erbjuds pedagogisk läs- och skrivutredning under årskurs 3. Utifrån det resultatet och hemmets godkännande remitterar skolläkaren till logoped för vidare utredning.
 

Åk 4 – 9
De flesta elever klarar av att avkoda med flyt när de når åk 4. Men några elever kommer alltid att utredas senare. Det är de elever som inte har några specifika svårigheter med stavning och som klarar screeningarna ”läsförståelse” och Ordförståelse” utan problem men ju högre upp de kommer i skolsystemet desto påtagligare blir det att ”Läshastigheten” är för långsam i förhållande till övriga resultat.

Om eleverna fortfarande har stora tekniska svårigheter att ta sig igenom en text är det av stor vikt att de, förutom fortsatt lästräning, även lyssnar på inlästa texter. Det är viktigt att skilja på lästräning och inhämtning av kunskap.

För elever som behöver skaffa sig förförståelse inför kommande arbetsområden eller har varit sjuka erbjuds extrastöd, i mindre grupp, för genomgångar av bl. a. ord- och begreppsförklaringar inom SO och NO.

En grupp elever är de som inte har specifika läs- och skrivsvårigheter men har svårt att bearbeta språklig information, båda genom att lyssna och läsa. Ofta lämnar de grundskolan med fragmentariska kunskaper och utan att ha nått de nationella målen. Många av dessa elever kan passera den första läs- och skrivinlärningen tämligen obehindrat, men stöter på bekymmer runt 9-10-årsåldern när de lästekniska kraven samt kraven på mer avancerad läsförståelse ökar markant. Kulturskolan Raketen rekommenderar dessa elever att gå på de stödlektioner som kontinuerligt erbjuds. Elever som uppvisar tecken på t.ex. koncentrationssvårigheter får, i samråd med hemmet, en förberedande utredning på skolan, så att skolläkaren får underlag för att kunna remittera vidare till en neuropsykiatrisk utredning.

Alternativa lärverktyg, extra anpassningar och åtgärdsprogram
Ju yngre eleven är, desto mer fokus läggs på läs- och skrivträning. Vid sidan av träningen kan det bli aktuellt med kompensation av olika slag.

En elev behöver inte en ”utredning” för att vara berättigad till extra anpassningar. I första hand görs anpassningar inom klassrummets ram. Det kan t.ex. vara: Eget arbetsmaterial, individuell läxa, specialplacering i klassrummet, få viktiga texter upplästa högt, extratid för prov alternativt muntliga prov liksom tillgång till inlästa läromedel (gäller alla elever). Det kan även handla om elevens användning av padda eller dator med pedagogiska program som t.ex. Stava Rex, SpellRight, talsyntes med svensk respektive engelsk röst

Åtgärdsprogram skrivs för de elever som befaras inte nå betyget E. Åtgärdsprogrammet utarbetas i samverkan med hem och elev. Rektor är ytterst ansvarig och datum för utvärdering och eventuell revidering ska tydligt framgå.

Alla undervisande pedagoger ansvarar för att lära ut studieteknik för att hjälpa eleven att utnyttja olika typer av inre kompensation, för att lära och minnas. Elever är olika och det som fungerar för en elev kanske inte passar en annan. Därför är samtalet mellan lärare – elev om vad som fungerar väsentligt. De kan t ex handla om att färga in med överstrykningspennor, teckna enkla bilder, få hjälp med stödord.